Podporuje mojeID

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

 

Záruka a životnost výrobku

Záruka se vztahuje pouze na  výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím, nesprávnou manipulací a skladováním.
Pro vyřízení reklamace platí standardní podmínky dané českým právním řádem.
Na veškeré zboží je poskytována záruka ve výši 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. 
U spotřebního zboží jako jsou atomizery a cartomizery garantujeme životnost v délce 7 dnů.
baterií elektronických cigaret garantujeme životnost v délce 3 měsíce.
Náplně elektronických cigaret (e-liquidy) - spotřební zboží

Přepravce zodpovídá za zásilku od doby převzetí až po dobu předání kupujícímu.
Kupující je povinen překontrolovat stav zásilky při jejím převzetí a odmítnout její převzetí při poškození


Reklamace

Kupující je povinen doručit reklamované zboží na adresu prodávajícího:

Petr Korec - masivni-hit.cz, Zborovská 6, 674 01 Třebíč.


Pokud se jedná o závadu pouze určité části e-cigarety (např: baterie, nabíječka, atomizer nebo cartomizer) není nutné zaslání celého balení sady e-cigaret, ale postačí zaslání pouze vadné části.
S reklamovaným zbožím je kupující povinen zaslat kopii kupního dokladu a písemný popis vady reklamovaného zboží.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.masivni-hit.cz .Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.
1) VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace - je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.
2) INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY
Objednávka provedená prostřednictvím našich internetových stránek je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je závazná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněná na internetových stránkách v době odeslání objednávky. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Kupní smlouva je uzavřena od okamžiku vyřízení objednávky a následného odeslání zboží k zákazníkovi.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu v co nejkratším termínu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží.
4) CENA A PLATBA
Ceny uvedené na našich stránkách jsou platné v okamžiku objednání zboží. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech poplatků (recyklační poplatek Rema Systému apod.). Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen způsobených změnou ceny v průběhu dne, chybou administrátora nebo elektronického systému, v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura (doklad) vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad, dodací a záruční list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

K ceně zboží se připočítává poštovné, jehož výše je závislá na velikosti zásilky a zvoleného způsobu platby za zboží. Výše poštovného při zaslání po ČR (SR) je kupujícímu vhodným způsobem sdělena prostřednictvím internetových stránek před uzavřením kupní smlouvy. V případě zaslání zboží do jiného státu, je zákazníkovi sdělena přesná cena poštovného po přijetí objednávky na jeho kontaktní email.

Druhy platby:
Platba DOBÍRKOU - platí se hotově při převzetí zásilky. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR (SR) s dodací adresou na území ČR (SR).

Platba předem na účet - platí se předem na bankovní účet prodávajícího. Zboží se expeduje po připsání částky na účet. Informace pro platbu obdrží kupující na kontaktní email uvedený při objednávce většinou do 24hodin. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele a jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky. Při platbě na účet platí kupující veškeré poplatky s převodem spojené. Při platbách ze zahraničí musí kupující zvolit výlohy OUR (výlohy platí příkazce).

Platba hotově při osobním odběru - platí se hotově při převzetí zboží od prodávajícího v Ostravě nebo blízkém okolí (po předchozí e-mailové či telefonické domluvě).
5) DODACÍ PODMÍNKY
Standardní termín expedice zboží je do 24 hodin od obdržení objednávky. V případě, že zboží nebude možné v této lhůtě odeslat, kontaktuje prodejce kupujícího a informuje ho o možném termínu dodání nebo mu nabídne vhodnou náhradu za dané zboží.

Zboží je expedováno Českou poštou. Termín dodání Českou poštou na území ČR (SR) je  1 (3) - 3 (5) pracovní dny. Do ostatních států zasíláme na základě konkrétní domluvy a konečného souhlasu obou stran.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednávce zboží. Kupující je povinen objednané zboží převzít, zaplatit kupní cenu a zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení nebo nedodržení podmínek dopravce (Česká pošta).

V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů nepřevezme, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. V případě, že kupující požaduje po prodávajícím, aby opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé s nepřevzetím první zásilky.

Poštovné a náklady spojené s dopravou hradí v plné výši kupující. Při objednávání je možno zvolit způsob dopravy v nákupním košíku.
6) STORNO PODMÍNKY
Storno objednávky do okamžiku její expedice - pokud zákazník provede storno objednávky do okamžiku její expedice, nebude zatížen žádným stornovacím poplatkem. V případě storna do okamžiku expedice, kdy však již zákazník provedl převod příslušné částky za zboží na účet prodejce, mu tato částka bude vrácena do 7dní, ponížena o nutné náklady prodejce na vrácení finančních prostředků.

Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty - v případě, že prodejce nedodrží expediční lhůtu, má zákazník právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy a nebude ze strany prodejce zatížen žádným stornovacím poplatkem.

Bezdůvodné  storno objednávky - za bezdůvodné storno je automaticky považována  taková zásilka, kterou dopravce nebo Česká pošta vrátí prodejci s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, její převzetí odmítl (vyjma případů uplatnění práv souvisejících s odpovědností za vady či uplatnění zákonného práva odstoupit od smlouvy), zásilku nebylo možné doručit z jiných důvodů na straně kupujícího. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, který bude vyjadřovat zejména náklady na marné doručení zboží a případné jeho opětovné zaslání.

7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Spotřebitel má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.

Pokud se kupující rozhodne využít ochrannou lhůtu 14 dní, zašle zboží na naší adresu včetně dokladů prokazujících uzavření kupní smlouvy na našich internetových stránkách a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku. Uveďte také své kontaktní údaje a číslo bankovního účtu nebo adresu, kde mají být zaslány peníze za vrácené zboží.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit.  Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, případně snížená pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena na jeho účet nebo adresu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě  případů,  kdy  je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv:

a)       na  poskytování  služeb,  jestliže  s  jejich  plněním  bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b)       na  dodávku  zboží  nebo  služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c)       na  dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,  jakož  i  zboží,  které  podléhá  rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d)       na  dodávku  audio  a  video  nahrávek  a  počítačových  programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e)       na dodávku novin, periodik a časopisů,

f)        spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel dále nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží), kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) vrací zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (návod, záruční list, příslušenství), a to nejlépe včetně originálního neporušeného obalu.

Prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci spočívající v případném vzniklém snížení hodnoty věci způsobené zejména jejím poškozením, nekompletností apod. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

8) ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak (dle povahy zboží). Jako záruční list slouží doklad o koupi (faktura, kterou kupující obdrží společně se zbožím), obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

Rozsah záruky - záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky: - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou. K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o nákupu - fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.

Podrobnější postup při reklamaci stanovuje reklamační řád.

Kontrola zásilky - při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.
9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Objednávka vytvořená zákazníkem v internetovém obchodě www.masivni-hit.cz je pro zákazníka i pro prodávajícího závazná. Objednávka se považuje za uzavřenou stiskem tlačítka "odeslat objednávku" v nákupním košíku systému. O tomto úkonu je proveden dokladovatelný záznam v databázi. Zákazník je o úspěšném uzavření objednávky (kupní smlouvy) informován elektronickou poštou, případně telefonicky a je požádán o autorizaci (znovupotvrzení objednávky). Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká mezi prodávajícím a zákazníkem řádná kupní smlouva podle §44 občanského zákoníku. Potvrzení obdrží zákazník písemně na elektronickou adresu uvedenou při registraci, případně mu bude objednávka, kupní smlouva potvrzena telefonicky. Prodávající vydává tyto podmínky na dobu neurčitou a vyhrazuje si právo jejich změny bez předchozího upozornění.
NDBhYTcxNG